ارسال پیامک به متقاضیان پرداخت جریمه سربازی از امروز