هیجان به«زاینده رود» بازگشت/ برگزاری مسابقات رفیتنگ در رودخانه