عاشوری: اشکالی ندارد که بازیکنان تیم 98 برای بازی خیرخواهانه 2 میلیون گرفته‌اند