نبایداجازه دادهر خرافه ای به نام کتاب چاپ شود/ انتقادازاعمال سلیقه