آغاز توزیع ٢٥٠ هزار بن کارت دانشجویی در شعب بانک صادرات