بازگشت قیچی‌ساز به کاتماندو/ بهپور در کمپ اصلی ماند