رازگشایی از ثروت بزرگ غصب شده استقلالی ها به ارزش 2 هزار میلیارد تومان