العربیه: فرانسه جایگزین آمریکا برای مقابله با ایران