رفتارهای غلط حوزه پزشکی داخلی را به نابودی کشیده است