اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مرحله مصرف /ضرورت کاهش نرخ سود بانکی همراه با تورم