262 میلیارد ریال در صنعت توزیع برق استان سمنان سرمایه گذاری شد