انتشار تصاویر جدید پروژه سینمایی «جنگ ستارگان ۷»/«لوپیتا نیونگو» در نقش دزد فضایی