مصدومیت در تهران، درمان در لندن/ النصر در غیاب مهاجم کلیدی‌اش به مصاف لخویا می‌رود