زمان پایان بخشیدن به هرج‌ومرج در فیفا فرا رسیده/ هر کاری می‌کنم تا امیر اردنی انتخاب شود!