سازمان‌هاي متولي احياي بافت‌هاي فرسوده حمايت مي‌شوند