امیدواریم در موعد مقرر نگارش «برجام» پایان یابد/ اعتمادسازی تنها چیزی است که در این دور از مذاکرات عر