دستور روحانی برای آماده شدن ۷۶ بیمارستان بدون مجوز استخدام