شورای امنیت توقف حملات به اردوگاه یرموک را خواستار شد