پیش از خرید رسمی، فیس بوک استفاده از سرویس Here نوکیا را آغاز کرد