قرار نیست تاسیسات هسته‌ای بسته شود که دانشمندان دچار یاس و ناامیدی شوند