جهانگیری:کارگروه رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در استان ها تشکیل می شود