رييس جمهوري در آيين گشايش نمايشگاه بين المللي کتاب: زبان گوياي اسلام کتاب است نه شمشير/سياستگذاري کت