آسیا صاحب نیمی از درآمد فروش بازهای رایانه ای گوشی ...