350 استاد قرآن را در حوزه تفسیر می‌کنند/ در طول 8 سال 11همایش تفسیری برگزار شده است