تدوام مواضع دولت در قبال یمن/ دفاع از تبریک ظریف به همتای سعودی