رابرت فورد: از نظر واشنگتن اسد بهترین گزینه در حال حاضر است