دیوارکشی اطراف مجلس، با نظر دستگاه‌های حفاظتی بوده است