امیدوارم هدایتی در کنار پرسپولیس باشد تا برانکو بازیکنانی که می خواهد بخرد / صادقیان جنبه پول نداشت