فرماندار چرداول: فکت شیت هر روز در رسانه ها منتشر می شود