برخی افزایش درآمد پزشکان و پرستاران را تحمل نکردند و برچسب زیرمیزی زدند