به همت خانه فرهنگ حر برنامه«پشت بام» برگزار مي شود