جزئیات برگزاری کنگره حزب ایران زمین در ۲۵ اردیبهشت‌ماه