می‌خواهیم در گروه مرگ زندگی کنیم/ بردن برزیل كار سختی است