رویایی سبز در قلب کویر سوزان/ گلدانی طبیعی که در کویر رویید