زیبا کلام: نخبگان باید بتوانند مسائل کشور را نقد کنند