همدلی و همزبانی تضمین کننده موفقیت شرکت‌های دانش‌ بنیان است