70 میلیارد ریال به احداث تقاطع غیر همسطح در جاده شوش ، اهواز اختصاص یافت