انسجام حوزه آی تی منوط به مشـــارکت بالا در نظــام صنفــــی است