برخورد باشگاه پرسپولیس با لیدرها به خاطر شعارهای مرتبط با مزایده در بازی با پیکان