امیدوارم نکونام شبانه بارش را نبندد و فرار کند / قلعه نویی دلش بخواهد می تواند تمام کادرش را اخراج کند