آمریکا: واشنگتن در حال تلاش برای آزادسازی کشتی توقیفی است