سرنوشت نامعلوم مبارزه با رانت خواری پتروشیمی‌های خصوصی گازی