شاگردان خادم در اندیشه کسب بیست‌وسومین قهرمانی در قاره کهن