حمایت از ایرلاین ها با برداشت از صندوق توسعه ملی/کنسرسیوم ایرلاین ها راهکاری برای کاهش هزینه ها