اصالت مردم یزد سرمایه اجتماعی است/ لزوم مشاركت صنعتگران در فرهنگ