روسای انجمن‌های والیبال و تکواندوی ورزش دانشگاهی منصوب شدند