اجرای اسلام برعهده همگان است؛مسئلوان از زیرمجموعه خود بپرسند چرا قوانین اسلامی اجرا نمی‌شود