دریادار سیاری: کشتی مارشال بعد از پرداخت جریمه رها خواهد شد