حضور دختران معلول در عرصه ورزش نیازمند فرهنگ سازی است