رییس دانشگاه آزاد : دفاع حافظ از ارزش های اخلاقی او را متمایز کرده است